طنز

شوخی با عناوین رسانه !!!

طنز

از قلم فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد

-  بی بی سی برای افغانستان ، نوشته که (سه ماشین زرهی و ۳۵ محافظ برای هر نامزد ریاست جمهوری در افغانستان واز این میان به هر نامزد ۱۵ محافظ و برای هر یک از معاونانش ۱۰ محافظ همراه یک موتر/خودرو زرهی در نظر گرفته شده است. )

- مردم از مقامات پرسیدند " ما با رفت و آمد شما در شهر به بینی رسیدیم حالا با افزایش بی رقم و بی مانند و بی سابقه موتر های زرهی ومحافظین برای نامزدان  مشکل  ما چی می شود ؟

- مقامات در پاسخ به پرسش مردم درفیس بوک های خود نوشته اند " باشنده گان مجبور به اطاعت امرما مقیم کابل ،در نقاط مرکزی شهر حین ورود از پوقانه های هوائی استفاده نماید و در سایر نقاط از پس کوچه راه تانرا به سرمنزل مقصود باز نماید ."

- باز هم بی بی سی برای افغانستان نوشته که (یازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یک فرصت دوماهه از ۱۳ دلو/بهمن تا ۱۳ حمل/فروردین آینده برای تبلیغات انتخاباتی در اختیار دارند.)

- مردم می گویند " آرزو داریم که در طول این دو ماه این یازده نفر را شب خواب نبینیم " .

- و بازهم بی بی سی برای افغانستان نوشته که (کمیسیون مستقل انتخابات بر شیوه و میزان مصارف مبارزات انتخاباتی نظارت می‌کند. کمیسیون برای مصارف کمپین هر نامزد یک سقف ده میلیون افغانیگی (۱۸۷ هزار دلار) تعیین کرده است.)

- مردم می پرسند " این سقف کانگریتی و آهنی است  یا خامه و خاکی " ؟

02/02/2014

/ 0 نظر / 23 بازدید