طنز

طنز

از قلم فضل الرحیم

مسله شیر وخط  به شورای امنیت رجعت داده شد !!!

سر منشی ملل متحد  به رئیس جمهور امریکا زنگ و زد و گفت :  یا فتم ، یا فتم صیح را ه حل کلانترین معضله دنیا را یافتم . رئیس جمهور امریکا در حالیکه بی صبرانه انتظار شنیدن خبرخوش سر منشی ملل متحد را داشت گفت : بگو منشی جان چی ره یافتی ، از کجا ، چی رقم و چطور ؟ سر منشی ملل متحد گفت : راه حل قضیهء را یافتم که ، جان در جان ما و شیمه در پای جان کری و پیسه در بانک های دنیا نمانده . رئیس جمهور امریکا ، گفت بگو این چی قضیه است زود شو بگو . سرمنشی بعد از مکث کوتاه گفت : برای حل انتخابات ، هنوز جمله را مکمل نگفته بود که رئیس جمهور با بسیار علاقمندی گفت : آه فهمیدم فهمیدم بگو زود شو که چی راه حل پیدا کردی ؟ سر منشی گفت : حالا خو دو نفر دوستان قریب و نزدیک ما در مقابله استند اگر ممکن باشد بین شان شیر و خط بیاندازم به همین شکل با یک شیرخط  ما می توانیم به بزرگترین معضلهء دنیا نقطه پایان بگزاریم . رئیس جمهور گفت : خیلی نظر عالی و خوب و بجا و بدرد بخور در حد هردو نفری ، تشکر از شما من همین حالا با هردو نفری از طریق تلیفون در مورد نظر پیشنهادی شما یعنی شیر و خط صحبت می کنم تشکر خدا حافظ .

رئیس جمهور امریکا تلیفون را برداشت و به نفری اول زنگ زد : هلو سلام من رئیس جمهور امریکا استم . نفری اول: او قربان تان قربان دستان و دندان تان ، قربان قد و قامت تان قربان سر صورت تان سلام  و سلام و صد ها بار سلام . امر کنید صاحب  من در خدمت  استم  . رئیس جمهور امریکا گفت انتخابات کشور شما ، من و سرمنشی و تمامی رهبران کشور ها را مکلف ساخته تا یک راه حل به این معضله پیدا کنیم به همین ارتباط سر منشی ملل متحد دقایق پیش به من زنگ زده بود و گفت که  با به راه اندازی محفل خاص و مجلل شیر و خط به مسله انتخابات بین شما هر دو نقطه پایان بگزاریم  بگو چی نظر داری ؟ نفری اول  قربان تان شوم قربان سر و گردنت شوم مه هیچ گفتنی ندارم  فقط همین که من شیر را انتخاب می کنم و بس . رئیس جمهور امریکا با خرسندی تشکری کرد و خداحافظ گفت .

رئیس جمهور امریکا به نفری دوم  زنگ زد و گفت : من رئیس جمهور امریکا استم . نفری دوم ، هلو او فدای قد بالایت شوم ، صدقه ریاست جمهوری ات شوم صدقه امریکایت شوم  امر گو من سرتا پا در خدمت . رئیس جمهور گفت :  انتخابات کشور شما من و سرمنشی و تمامی رهبران کشور ها را مکلف ساخته تا یک راه حل به این معضله پیدا کنیم به همین ارتباط سر منشی ملل متحد دقایق پیش به من زنگ زده بود و گفت که  با به راه اندازی محفل خاصی و مجلل شیر و خط بین شما هر دو به معضله انتخابات نقطه پایان بگزاریم  بگو چی نظر داری ؟ نفری دوم گفت :  قربان تان شوم قربان سر و گردنت شوم مه هیچ گفتنی ندارم  فقط همین که من شیر را انتخاب می کنم و بس . رئیس جمهور امریکا با یک مکث کوتاه  گفت خوب تشکر و خدا حافظی کرد .

رئیس جمهور امریکا به سرمنشی ملل متحد زنگ زد و بعد از سلام و کلام  گفت که هردو نفری به راه اندازی محفل شیر وخط موافق هستند اما یک مشکل این است که هردو تاکید داشتند که رُخ شیر را انتخاب می کنند . سرمنشی ملل متحد گفت : مشکل نیست  سکه که برای محفل شیر و خط سا خته می شود در یک رُخ آن شیر نر و در رُخ دیگرآن شیر ماده ضرب زده شود به این ترتیب من فکر می کنم که مشکل حل می شود . رئیس جمهور امریکا گفت این هم خوب نظر است من در تماس تلیفونی پیشنهاد شما رابا نفری ها در میان می گذارم تشکر خدا حافظ .

باز رئیس جمهور امریکا به نفری اول زنگ زد و بعد از احوال پرسی گفت : ما روی نظر شما غور کردیم به این نتیجه رسیدیم که  درهر دو رُخ سکه  شیر را ضرب می زنیم اما با تفاوت اینکه در یک رُخ آن شیر نر و در رُخ دیگر ان شیر ماده را ضرب می زنیم . نظر ات در این مورد چیست ؟ نفری اول گفت : قربانت شوم من خو سرتا پا و صد فیصد موافق استم اما من شیر نر را انتخاب می کنم . رئیس جمهور گفت درست است انتخاب با شماست  تشکر خدا حافظ .

 رئیس جمهور امریکا به نفری دوم زنگ زد و بعد از احوال پرسی گفت : ما روی نظر شما غور کردیم به این نتیجه رسیدیم که  درهر دو رُخ سکه  شیر را ضرب می زنیم اما با تفاوت اینکه در یک رُخ آن شیر نر و در رُخ دیگر ان شیر ماده ضرب بزنیم . نظر ات در این مورد چیست ؟ نفری دوم گفت : قربان من خو یک سر و گردن به فرموده های شما اطاعت دارم  اما من شیر نر را انتخاب می کنم . رئیس جمهور گفت : نفری اول هم  رُخ شیر نر را انتخاب کرده ، نمی شود شما با آزمایش بخت تان رُخ شیر ماده را قبول کیند ؟ نفری دوم گفت : قربانت شوم من چطور می توانم با این پیشنهاد شما موافقه کنم در حالیکه درسرزمین من شیر ماده هیچ وقتی زیست و حیات نداشته و ندارد جز شیر های نر من عفو و معذرت میخواهم از این گستاخی مرا ببخشید من این بد نامی تاریخی را که در محفل شیر خط رُخ شیر ماده را انتخاب کنم قبول کرده نمی توانم . رئیس جمهور امریکا  گفت : خیر است باشد  مسله شیر و خط را به  شورای امنیت ملل متحد رجعت میدهم  البته تقاضا خواهم کرد تا در جریان ضرب زدن شیر نر در روی  سکه  بیضه های آنرا بکشند . تشکر خدا حافظ .

27-08-2014

کابل - افغانستان

/ 1 نظر / 18 بازدید