خزان

خزان

برگ فرش  فصل خزان آید خوشم

این زمان ، برگ باران آید خوشم

من که با چشم بینای دل  مینگرم

 تابلوی رنگا رنگ خزان آید خوشم

گرچه بهاران دستم به  گردن خزان کرده است

 ازآغاز بهاران فصل خزان می آمد خوشم

در خزان بوی عطر پختگی آید از هر گوشو کنار

مرا این عطر پختگی بنام خزان  آید خوشم

( ف رحیم)

11/11/2014

/ 0 نظر / 20 بازدید