شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - یکشنبه ۱۳۸٦/۳/۱۳

شصت مین سالگرد ، خانم فریده انوری ، بزرگداشت پر درخشش و خجسته

لطفا روی متن انگلیسی برای شنیدن برنامه زیرین کلیک نماید. 

http://www.afghan-german.de/radio/farida_anwari.mp3

نا م خانم فریده انوری ، از کار در را دیو به زمانی بر می گردد که وی در لیسه زرغونه  مصروف تحصیل بود وهمزمان  بر نا مه ئ صدای معارف را تهیه و گویند گی  می کرد که انروز ها و سالها از امروز  در فاصلهء زمانی معین قرار دارد. تلاش و پیگیری ، علاقه و عشق خانم انوری به فن ژورنالیزم او را به کادر متخصص در همین راستا و همزمان از محبوبیت اهل ادب بر خوردار نموده است.

حضور فعال  خانم فر یده انوری در عرصهء ژورنالیزم نتنها حضور یک شخصیت مطرح و اگاه در این زمینه  است بلکه نمادی درخشان و بی همتائی است در بیشبرد فعالیت های ادبی ، فرهنگی و خبر نگاری به وجه  نهایت عالی ان به مثابهء یک زن .

خانم  انوری از همان اوان جوانی تا امروز که شصت مین بهار عمرش فرار رسیده ، تقد س فن ژورنالیزم  را درک، احساس و احترام گذاشته  و گامهای استواری  را در این  راستا برداشته  که ناشی از درک ، احساس و احترامش به بیان اندیشه وازادی بیان می گردد و همزمان نام وی را در جملهء کسانی قرار می دهد که به ترویج ژورنالیزم  به مفهوم واقعی ان در عمل تلاش نموده اند و می نمایند.در همین جاست که درخشش و جذابیت در کارش از گویندگی ،نطاقی ، دکلمه ء اشعار تا طرح و راه اندازی بهترین بر نامه های  هنری ، ادبی و تفریحی موجب محبوبیت وی از دیروز های دور تا به امروز گردیده است .

خانم  فریده انوری ، در عرصهء کار در رادیو و تلویزیون افغانستان  تلاش  همراه با تجدد گری را به خرچ داد که همراه با صداقت و ابتکار عمل بود ، در نتیجه  انچه وی دیروز ارایه  داد  چو ن یک خاطرهء  خوشی  در ذهن  شنوندگان و بیندگان باقی مانده است . فراست، بی ریا ئی کرکترش و اعتقادش به اصل  ازادی بیان  به وی  چنین وزنهء کار اگاه را بخشیده است     در هر جای که فعالیت کاری داشته ویا دارد از صدا و سیمای  ان موسسه  درخشش کار  وی  با تمام ظرافتش احساس می گردد .

باری خانم انوری  در گفت وشنود از راهی شدن نا خواسته اش  به دیار غربت گفته بود:

(بعد از شبها و روزها پیمودن راه  با پای پیاده ، برایم گفتند این  جا دیار غربت است  ، من از شنیدن نام غربت  سنگینی بزرگی  بالای  قلبم از جدائی دیارم احساس کردم) اما خانم  انوری  در غربت  هم سر برزانو نگذاشت با همه توانش به کار در عرصهء  ادبی ، فر هنگی و ژورنالیستیک ادامه داد و میدهد.

من در حالیکه  شصت مین  سالگرد پر درخشش خانم فریده انوری  این شخصیت فر هیخته ء ادبی  ، فرهنگی و ژورنالیست مدبر کشور ما را از تهء دل تبریک عرض میدارم ، برایش ادامه حضور  باصحت وسلامت در عرصه فرهنگی ، ادبی و خبرنگاری ارزو میدارم.

فضل الرحیم رحیم خبرنگار ازاد

 

 

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :