شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - شنبه ۱۳۸٦/٢/٢٢

مولاناء بلخی ان بزرگ مرد کلام کشور ما چه زیبا سروده است

عاشقــان مستنــــــد و مـــــا دیــــوانـــه ایم

عـــارفان شمع اند و مــــا پروانـــــه ایــــم

چـــــون نـــداریم با خـــلا یق الفتــــــــــــی

خلق پنــــدارنـــــد مـــــا دیـــوانـــه ایــــــــم

در ازل دادنــــــد چــــون جـــــــــــــام الست

تا ابـــــد مـــا مست آن پیمـــــانــــــه ایــم

ظاهــــــر سستی مـــــا را خـــــود مبیــن

در شکست نفس خـــــــود مـــردانــه ایـم

کس نگـــــردد واقف اســــــــرار مــــــا

زانکـــه همچـــون گنج در ویــرانه ایم

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :