شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - چهارشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٩

 

فاني ته

ته د جنت سړی وې

ته له پخوا فاني وې

له اذلونو څخه

زموږ د ژوند پر دنیا

ستا دغه نوم نصیب سو

ستا د رنګونو فلسفه

ستا د رازونو خزانه

ستا د سوچونو هنګامه

زما د زړه رڼا ده

تا خو لیدل

تا خو کتل

ته وې شاهد

د خدای دښمني ټولګۍ

چي وې لمني ډکي

ټوله په صف کي ولاړ

ستا د معصومي ښیښئ

ټوټه کیدو لپاره

ځکه

ستا د ښیښې ځلا کي

ستا د ښیښې په زړه کي

دې د تیارو بلاوو

ځانونه نشوای لیدای

أئ زما ګرانه فاني

اوس چي حاضر حوضور ته

ورته ګریوان څیري کړه

بیا يی لمن ونیسه

ورته کفن زولئ کړه

چي خپل د قهر کاڼي

پر دښمن ووروي

او دا معصومي ښیښئ

ترې نه نجات پیدا کړي

آئ زما ګرانه فاني

جنت په چغو سر کړه

زموږ د ژوند ناخوالي

هغو بیغمو بیدو

هغو بیغمو مړو

هغو بیغمو سړو

ته ، په غوږ کي پوه کړه

چي

زموږ د زړنو ښیښئ

زموږ د ایمان ناوکئ

زموږ د انصاف لاروي

له دئ خونخوارو

زورورو

او نا اهلو څخه

په ډیر ښه شان وژغوري

زموږ انسان وژغوري

زموږ ایمان وژغوري

01 \ 05 \ 2007

د آت ښار

بلجیم

حاجي امین باوري


 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :