شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - چهارشنبه ۱۳۸٦/۱/۱٥

توجه

اجمل نقشبندی خبر نگار افغان  که با خبر نگار ایتالیائی چندی پیش  بدست  طالبان در ولایت هلمند ربوده شد که خبر نگار ایتالیائی در معامله و تبادله ء پنچ نفر از زندانیان طالب رها گردید و خبر نگار ایتالیائی از چنگ طالبان رها و به کشورش بر گشت .دولت افغانستا ن حین دریافت خبر رهائی خبر نگار ایتالیائی  قضیه ء گروگان گیری را ختم شده اعلان نمو د  در حالیکه خبر نگار افغان هنوز در اسارت طالبان قرار دارد .انچه دولت افغانستان در این قضیه نقش بازی کرد همانا عطف توجه اش به خبر نگار خارجی بود وبس در حالیکه در مورد سرنوشت خبر نگار افغان هیچ حرفی  بر لب نیاورد. که این خود تناقض عمل کرد صدر نیشنان خودکش بیگانه پرور را در برابر ملت و مردم هویدا می سازد.اجمل نقشبندی در سر زمین خودش در اسارت قرار دارد و در برابر چشمانش برای رهائی خارجی که وی بخاطر او به اسارت افتاده ازاد می شود اما وی نظاره میکند و درد این بی انصافی را تحمل می کند .خواندهء گرانقدر در برابر این بی انصافی و بی توجهی در حق  یک خبر نگار افغان  که با رده های بالای دولت شناخت نداشت و یا ندارد باید صدای اعتراض خود را بلند نمایم .تا دولت در زمینه ء رهائی هر چه عاجلتر  اجمل نقشبندی از چنگ طالبان دست بکار شود. فضل الر حیم رحیم  خبر نگار ازاد

 

 

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :