شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - شنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢٦

بهـــار

رقــص لـطیف نسیـــــــــم صبح بهــــــــــا ری

 

بــــــرانگیخت سوزو ســــــرود در قنــــــاری

 

سبزه را جا ن داد وغنچه را خنده بر دهــــــان

 

بر هر چرخی کــــه زند به رسم ســـــازگاری

 

لاله را هم بخشید عشوه و نــــــاز صحــــرائی 

 

زگـــــــــل و شگــــــوفه  اراست ائینه رعنائی

 

به نـــــرگس بـــــداده عطر , کـــــــرشمه و ناز

 

چو ن دختر سازکه دل ربایت هنگام ریزه کاری

 

خــــــوشا لطــافت رقــص نسیــــم صبح بهاری

 

خــــوشــا رنـــگ بهـــــار وســـــاز قنــــــاری

 

 

از فضل الرحیم رحیم

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :