شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱٥

گزارش از اعتصاب غذائی مهاجران افغان در کلیساء در بروکسل (بلجیم)

 

از تاریخ 2 مارچ سال روان عیسوی 16 نفر مهاجر افغان به نمایندگی از 70 تا 80 نفر از مهاجران افغان که اکثریت انها  نامه ء را از دفتر خارجیان  وزارت امور داخلهء بلجیم مبنی بر ترک خاک بلجیم بدست اورده اند، در کلیسا ء در شهر بروکسل پناه برده اند.این پناهندگان  از وزارت امور داخله کشور بلجیم در خواست قبول پناهندگی   و تعین سر نوشت شان میباشند.این پناهجویان عدم ثبات و نبود امنیت را در افغانستان  دلیلی بر اقامت شان در این کشور میدانند. رسانه ها و مطبوعات بلجیم خبر پناه بردن این مهاجران را به کلیسا  بلاوقفه به نشر می رسانند بدین ترتیب  مقامات دولتی در جریان قرار دارند . اما تا به حال تماسی از جانب ادارات دولتی ذیربط  با پناهجویان افغان بر قرار نگردیده.اما این پناهجویان از حمایت سازمانهای مدافع مهاجران و اهالی محل برخوردار میباشند.ضمنا برای تامین امنیت کلیسا پولیس موظف گردیده و در اخرین تحول  پناهجویان افغان از تاریخ 5 مارچ سال روان دست به اعتصاب غذائی زده اند که برای مراقبت وضع صحی پنا هجویان در حال اعتصاب غذائی خدمات صحی مهیا گردیده است. دراخرین تماس که داشتم  وضع صحی همه اعتصاب کنندگان نورمال توصیف گردیده چون اعتصاب غذائی هنوز به 24 ساعت خود نرسیده است.

 

فضل الر حیم رحیم  خبر نگار ازاد  بروکسل بلجیم

05.03.2007

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :