شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - جمعه ۱۳۸٥/۱٠/٢٩

 

مولا نا جلا ل الدین محمد بلخی

 

     مولا نا جلا ل ا لد ین  محمد بلخی ، ا وج پرواز ا فر ینش هنر د ر پهنا ی جا ودانه گی  پیا م و رسا لت و پویا گر مطلوب در فرا سوی ا رزو ها و خوا سته های بد ست  امد نی  است .

   مولوی دژ ( صوت ، لفظ و حرف )  را بر هم  میزند و ماورای محد وده های تصورات  را ، عاشقانه  و عارفانه می پیماید.

   ارمان  این بزر گوار در تنگنای هستی و وجود ، بیش ار همه انسانی  است.

 

اند رین جمع شرر ها ز کجا ست ؟

دود سودای هنر ها ز کجا ست    ؟

من سر رشتهء خود  گم  کرد م

کین مخالف شده سر ها  زکجاست؟

گر نه دلهای شما مختلفند

در من از جنگ اثر ها ز کجاست؟

گرچو زنجیر بهم پیوستیم

این فروبستن در ها ز کجا ست   ؟

گرنه صد مرغ مخالف اینجاست

جنگ و بر کندن پر ها رکجاست؟

ساقیا باده به پیش ار که می

خود بگوید که دگر ها زکجاست ؟

تو اگر جرعه نریزی بر خاک

خاک را از تو خبر  ها زکجاست؟

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :