شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - سه‌شنبه ۱۳۸٥/۳/۳٠

 

 

صورتگری  با جاذبه ئ از  عشق و ا مید

 

نبی هنرمل کاکر

 

 

نبی هنر مل کاکر,  نقا شی که بوسیله ئ  توا نا ئی و خلا قیت هنر مندا نه اش با جا ذ به ئ از عشق و امید و با حرکا ت موزون  مویک در امیزیش رنگها جلوه ها ی زیبا ئی را به تصویر می کشد که دل هر بینند ه از دیدن  تابلوی ها ی نقاشی شده ئ او در لابلای موجها ارام  ارام  در عظمت زیبا ئی  طبعیت انقدر  به پیش میرود که مالا مال از ذوق و حیرت  می شود. چرا ارایه های هنری  هنر مل  اینقد ر  جذ اب  اند  نبی هنر مل که 56 سا ل دارد از دوره ها ی نو جو انی علا قه  به هنر رسامی دا شت تا ا ینکه  شوق و علاقه اش روز تا روز  به این هنر  او رامجبور  می سا زد تا  از قلم  پینسل اسکیچ و پرداز نخستین  تجربه  هایش را انجا م دهد از هما نجا بود وی با اطمینا ن گا م های  را در این را ستا  بر دا شت و مو ضو ع  کا ر نقا شی  خود را  طبعیت  انتخا ب  کرد که نتنها  مو ضوع  کار  بلکه  به گفته ئ  خود ش طبعیت  برای او  به مثا به ئ استاد بوده است زیرا  این طبعیت  بود که سخا وتمندانه زیبا ئی  ها و رنگها ی خود را به وی عرضه کرده  هنر مل  مانند هر  هنر مند دیگر سلیقه  ئ خاص خود را در هنر نقاشی  دارد.

 او در کا رنقاشی  از رنگ  ابی  بخا طر نازکیها و بعضی خصوصیا ت از نظر ترکیب  رنگها  و شفا فیت ا ن استفا ده  می کند سبک کا ر هنر مل  سبک و شیو ه ئ  ریا لیزم  در نقاشی است  زیرا  انچه  او می خواهد به تما شا گر  بد هد تا بلو ها ی است  که  از ز ندگی  مردم  عا دی  کشو رش  ما یه  گر فته  اند کوچه ها , افتا ب زدگی  مردم , بازی های ملی, سیما ئی  کسبه کا رانمناظر طبعیی  همواره  در تابلو های  وی تبلور یا فته اند نبی هنر مل  د ر فن  نقا شی  هنر مند سر امد روز گا رش ا ست  او در این  رشته  از لیسه  صنایع  کا بل  تا به تحصیلا ت  عا لی  امو خته  و اندو خته  را با خود دارد و زمانی  هم به صفت  استا د رسامی  اموخته ها و اندوخته  های  خود را با اموزندگان  نو جوان  سخا وت مندا نه  قسمت کرده است او نتنها یک  نقاش  با تجر به و ورزیده  است بلکه  تزین گر  ما هر  هم ا ست  هنر مل  در عر صه  دیکوریشن  از تیاتر  کا بل  وقت  کارش را اغاز نموده  بعد ها  با فعا ل شدن  تلویزیون  ملی افغا نستا ن  در سال  1356 خورشیدی  به حیث مسوول  گرافیک  و دیکور تلویزیون  شانزده سال تمام اجرای وظیفه  نموده که هر حرکت تزینی  او  موجب تنوع و جلب تو جه بینده گا ن تلویزیون می گردید.

 

 او  در کنا رنقا شی و تزین گری  به مو سیقی هم دسترسی دارد اهنگهای  در ارشیف رادیو افغانستان  از  وی مو جود است .نبی هنر مل با مجلا ت زوندون , میرمن, دکمکیانو انیس, اواز, پشتون زغ, در زمینه  دیزاین  پشتی دیزاین صفحات نقاشی برای داستانهای مصور و عناوین هنری همکاری نموده است و علاوه  از ان  زمانی در فلم  رابعه بلخی  دو نقش را اجرا کرده.

بعد از اغاز  درگیری های داخلی  وی هم  مانند هزاران کابل نشین مجبور به ترک خانه و کاشانه اش شد  مدت  9سال در کشور پاکستان به صفت مهاجر  زندگی  کرد و انجا هم دست از کار  هنری بر نداشت و دریک یتیم  خانه  به صفت معلم  رسامی مصروف کار شد که از طر ف همین بنیاد بنا بر برازندگی کارش در عرصه نقاشی  به کشور بوسنیا  توظیف شد و مدتی را در بخش ارت و هنر  در انجا اجرای وظیفه نمود.نبی هنر مل  در حدود  هزار تابلو را نقاشی نموده که در نمایشگاه های داخل کشور و خارج از افغانستان در کشور های  ایران,  شوروی سابق, تاجکستان , المان امریکن سنتر پشاور و گویته انیستیوت کابل  تابلو های مذکور در معرض نمایش قرار گرفته است.

 

بر جسته گی ظرافت کاری وی در عرصه  نقاشی و دیکوریشن  13 بار زمینه ئ قدردانی و تقدیر از کار وی را از جانب مقامات دولتی  کشور مساعد سا خته است .برای  هنر مل  با انکه  امکانات  زندگی در خارج  از کشور میسر بود اما عشق و علاقه اش به وطن  و وطندارش مو جب بر گشت مجددش به افغانستان گردید او در حال حاضر در کابل زندگی می کند و با همه توان و شور وعلاقه  ئ که به هنر ش دارد مصروف کار در تلویزیون  اریانا به حیث تزینگر و طراح صحنه  می باشد انانیکه  امکانات  تماشای  نشرات  تلویزیون  اریانا را دارند لوگوی  این  تلویزیون  که خیلی  ظریف  جالب و قشنگ  کار شده  یکی از کار های  هنرمل است.

از فضل الرحیم رحیم
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :