شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - یکشنبه ۱۳۸٦/٩/٢٥

میرمن پروین ، پیشگامی که هشتاد و پنچ سال با سچه گیء موسیقی زیست .

بی بی خد یجه ، که صد ای  رسا و د ل انگیزش ، موجب گردید که بنا م هنری  میرمن پروین  شهرت یا بد. ا و به عنوان  زن پیش کسوت افغان در عرصهء هنر اواز خوانی ، با موسیقی راه رفتن را اموخت ، بالغ شد و بالا خره 85 سال تمام با موسیقی زیست . میرمن پروین  بتاریخ  اول قوس  1330 خورشیدی که برابر است  با 21 نوامبر 1924 عیسوی در اغوش خانوادهء  دیده به جهان گشود که نوای شور انگیز موسیقی  و زمزمه های روح نواز شعر جوهر شیرا زهء انرا جلا یش میداد ، گوش و حواسش  از همان ایام طفلیت با طنین روحپرور ساز و اواز اشنا بود .پدرش که در عرصهء  سرایش شعر و هم با موسیقی  بلدیت  داشت  به مثا به ء اولین معلم ، میرمن پروین  را با خواندن  و نوشتن  و همزمان با اساسات اواز خوانی اشنا ساخت و بهترین مشوقش در این عرصه بود . هر چند که میر من پروین ، بعد از فراگیری مکتب نرسنگ کابل در شفا خانه ء مستورات کابل سالها مصروف خد مت شد و با تمام  محبت  دوازده سال تمام به پرستاری مریضان  پردا خت . سال 1330 خورشیدی بی بی خدیجه ،  به نام هنری میر من پروین ، با یک اقدام  جسورانهء که ناشی از اندیشه ء تجد د گری می شد ، به نمایش گذاشتن  استعداد نهفته  در زن و همت همیاری و همکاری  زنان با مردان را با زمزمه ء سحر انگیز صدایش که می خواند" من گلفروشم " از ورائی امواج رادیو کابل وقت ، طلسم  سکوت  که بر صدای  زن افغان در عرصه ء اواز خوانی زده شده بود ، را شکست و به اثبات رسانید که زن افغان  هم می تواند اواز بخواند و بهتر هم بخواند . دیری نگذشت که اوازه ء شهرت  و د لنشینی اواز میر من پروین ، راهش را به دلهای هموطنانش در سر تاسر افغانستان  باز نمود . او  ابتدا در سال 1337 خورشیدی  با پوهنیء ننداری  و سپس  در سال 1338 خورشیدی با رادیو کابل رسما به عنوان اواز خوان تقرر حاصل نمود. و با تما م عشق و علاقه ء که به هنر اواز خوانی داشت بهترین کمپوز های  از استاد غلام حسین ، استاد  نبی گل ، استاد خیال  و انور شاهین را با نهایت جذابیت صدا اجرا نمود و در ارشیف رادیوافغانستان از میرمن پروین  320 اهنگ و در ارشیف موسیقی تلویزیون ملی افغانستان 20 اهنگ به مثابهء بهترین توشهء هنری از او بجا مانده است .  سوز و جذابیت   اهنگهای که میرمن پروین ، اجرا نموده  انعکاسی است، از صدای دلی که باعشق سر شاری ء به موسیقی پیوسته بود همین عشق و علاقهء وی موجب گردیده تا هنوز که هنوز است طراوت  صدای  پرسوز وپر شور اش شنونده را مجذ وب  خود سازد . میرمن پروین ،  هر چی در توان داشت  به عنوان زن پیش کسوت موسیقی کشورما ، در خد مت هنر اواز خوانی دریغ نداشت و سر انجام روز چارشنبه  18 قوس 1383 خورشیدی که برابر است  با 9 دسامبر 2004 عیسوی به اثر مریضی که عاید حالش گردیده بود ، به سن 85 سالگی نقاب بر رخ خاک کشید .

                                 روانش شاد باد

فضل الر حیم رحیم خبرنگار ازاد

15.12.2007

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :